Registracija

Tiksliai užpildykite visus prašomus duomenis. Prašome nenaudoti one.lt el. pašto.
Asmens kodas:
Bankas:
Elektroninio pašto adresas:
Mobiliojo telefono numeris:   
Pasirinkite  Esu susituokęs (-usi) Esu nesusituokęs (-usi)
Sutuoktinio (-ės) Vardas, pavardė
Sutuoktinio (-ės) asmens kodas
Deklaruotos gyvenamos vietos miestas/rajonas:
Deklaruotos gyvenamos vietos gatvė/gyvenvietė:
Deklaruotos gyvenamos vietos pašto kodas:
Nurodykite gyvenamos vietos adresą, jei jis neatitinka Jūsų deklaruotos gyvenamos vietos adreso
Gyvenamos vietos miestas/rajonas:
Gyvenamos vietos gatvė/gyvenvietė:
Gyvenamos vietos pašto kodas:
Asmens tapatybes kortelės Nr.:
ARBA paso Nr.:
Darbovietės pavadinimas:
Darbovietės adresas:
Užimamos pareigos:
  • Jūsų vartotojo ID atsiųsime į registracijos metu nurodytą telefono numerį;
  • vartotojo laikiną slaptažodį gausite elektroniniu paštu.
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio (~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Atsižvelgdami į tai, kad:

(A) www.paskolosjums.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;

(B) www.paskolosjums.lt sistemą valdo UAB „Sigirė“, įmonės kodas: 133960254, adresas: Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas, telefonas: +370 676 26662 (toliau – Bendrovė);

(C) Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;

(D) Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento kreditingumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas], sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:

1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje arba registraciją tvirtina mobiliu elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai registracija patvirtinama mobiliu elektroniniu parašu, klientas sumoka 0,01 EUR banko sąskaitos patvirtinimo mokestį.

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris asmuo, kuris yra įregistruotas Bendrovės valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Bendrovės duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau – Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“ arba „Registruotis mobiliu parašu“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje www.paskolosjums.lt pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5). Tuo atveju, kai klientas registruojasi mobiliu parašu, sistema tinklalapyje www.paskolosjums.lt pateikia sutikimą koduojantį algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5), kuris tvirtinimui pateikiamas ir mobiliajame telefone, kuriuo yra pasirašoma.

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik jam pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį arba patvirtinus registraciją mobiliu elektroniniu parašu. Kai registracija tvirtinama mokant 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis bei sąskaitos tvirtinimo mokestis, kai registracija tvirtinama mobiliu elektroniniu parašu nėra laikomi su kreditu susijusiais mokesčiais, kadangi jie yra taikomi tik registracijos sistemoje metu ir jų sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

2.1.4. Tuo atveju, kai registraciją tvirtina mobiliu parašu, klientas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Bendrovei pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų bendrovei dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

2.1.5. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba patvirtinus šį sutikimą tvarkyti asmens duomenis mobiliu elektroniniu parašu, Bendrovė priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir Anketoje nurodytu telefono numeriu išsiunčia Kliento ID, o į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį.

2.1.6. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Bendrove, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba registracijos ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis patvirtinamas mobiliu elektroniniu parašu yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomas patvirtintu ir prilyginamas sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Bendrovei klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento kreditingumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Bendrovė teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, arba elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (ID ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas privalo sumokėti 0,01 € (vieną euro centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektoniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo pakartotinai sumokėti 2.1.3. punkte nustatytą registracijos mokestį iš tos naujos banko sąskaitos.

2.7. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis Sistema tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Bendrove sudarytas sutartis ir Bendrovės buveinės vietos adresu ar elektroniniu paštu pateikdamas atitinkamą rašytinį ir pasirašytą prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų panaikina kliento prisijungimo duomenis ir informuoja apie tai klientą raštu prašyme nurodytu adresu.

3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro www.paskolosjums.lt patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama www.paskolosjums.lt. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina kliento kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir www.paskolosjums.lt bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.

3.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Bendrove sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.

4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre (asmens duomenų valdytojo numeris P4209).

4.3. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.3.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.5. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais;

4.3.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.4. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB) kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.5 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.5. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas; duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą; duomenys apie kredito gavėjus ir jiems suteiktus kreditus bei jų grąžinimą.

4.6. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

4.7. Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo bei kredito gavėjo patikimumo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”,UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.8. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.8.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

4.8.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas ir tvarkytojas - Lietuvos bankas (LB), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.9. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.10. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

5. Konfidencialumas

5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki kliento išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šiame sutikime nurodyta tvarka.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.2.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.2.2. Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.2.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.3. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos klientas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis.

6.4. Apie vienašališkai daromus pakeitimus klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.6. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje www.paskolosjums.lt skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.7. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.8. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Tvirtinu sutikimą tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.paskolosjums.lt sistema
Atidžiai perskaitykite kredito bendrąsiais sutarties sąlygas

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS NR.

BENDROSIOS SĄLYGOS


1. Sutarties esmė

1.1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta mokumo deklaracija bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas gauti nedidelį vartojimo kreditą nuotoliniu būdu, per trumpą laiką ir atliekant kuo mažiau veiksmų (toliau – Kreditą).

1.3. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas, nurodyti šios Sutarties specialiosiose sąlygose, yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus iki šios Sutarties sudarymo, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.paskolosjums.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

1.4. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad:

1.4.1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui;

1.4.2. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.paskolosjums.lt/ paskelbtą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – Standartinė informacija) iki šios Sutarties sudarymo momento;

1.4.3. Kredito gavėjas iki šios Sutarties sudarymo momento įdėmiai ir atidžiai perskaitė, suprato ir sutiko su https://www.paskolosjums.lt/ paskelbtu sutikimu tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.paskolosjums.lt sistema, kurio 2 ir 3 dalyje yra pateiktos išsamios sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Sutikimas);

1.4.4. Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.4.5. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

1.4.6. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

1.4.7. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

1.4.8. Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą;

1.4.9. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.4.10. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

1.4.11. Kredito gavėjas supranta, jog palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

1.5. Visi Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sutikimu, tinklalapyje https://www.paskolosjums.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu per itin trumpą laiką praktika.

2. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Teisę prašyti ir gauti Kreditą turi bet kuris asmuo, atitinkantis šios sutarties 1.4.9. p. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus ir kurie yra Sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje.

2.2. Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką (prašymą). Paraišką sudaro https://www.paskolosjums.lt/ patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

2.3. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio(-ės) vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio(-ės) tvarių pajamų.

2.4. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.paskolosjums.lt/Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant sistemoje https://www.paskolosjums.lt/ esančią Paraišką;

2.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje sistemoje), yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjui yra pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kredito gavėjo parašu kiekviename jo lape.

2.6. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo taisyklėse tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

2.7. Kredito dydis, o taip pat Kredito terminas yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir https://www.paskolosjums.lt/bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

2.8. Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Kredito davėjo vienašaliu sprendimu.

2.9. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Sutarties nuostatą ar anksčiau su Kredito davėjo sudarytų kitų sandorių sąlygas.

2.10. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje sistemoje.

2.11. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

2.12. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Kredito gavėjas.

3. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

3.1. Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka palūkanas pagal Kredito grąžinimo grafiką. Kredito grąžinimo grafikas yra Sutarties specialiosiose sąlygose, Sutarties specialiąsias sąlygas su Kredito grąžinimo grafiku galima rasti https://www.paskolosjums.lt/ asmeninėje paskyroje sistemoje.

3.2. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu neatlygintinai gauti Sutarties specialiąsias sąlygas su Kredito grąžinimo grafiku.

3.3. 2 dienos iki įmokos mokėjimo pagal grafiką termino pabaigos Kredito davėjas pateikia pranešimą Kredito gavėjui apie artėjantį mokėjimą Kredito gavėjo nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis. Pakartotinai pranešimas yra išsiunčiamas ir Kredito įmokos mokėjimo dieną.

3.4. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios Sutarties 3.5. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą Kredito sumą, administravimo mokestį ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 4.4. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, administravimo mokestis ir palūkanos. Ši Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą, nurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus. Jeigu Kredito gavėjas grąžina kreditą apsisprendimo laikotarpiu – dviejų dienų laikotarpiu nuo Kredito išmokėjimo dienos – tuomet Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą, nemokėdamas jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų ir per 1 dieną po kredito grąžinimo apsisprendimo laikotarpiu praneša apie tai elektroniniu laišku arba trumpąja tekstine žinute (SMS) Kredito davėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

3.5. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią. Esant suteiktiems keliems Kreditams, mokėjimas yra užskaitomas kaip mokėjimas už anksčiausiai suteiktą Kreditą.

3.6. Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos (būtinosios vykdymo išlaidos, žyminis mokestis, kitos notarų ar antstolių rinkliavos, patirtos bylinėjimosi išlaidos), (ii) Bendra kaina (administravimo mokestis ir palūkanos), (iii) Kredito suma, (iv) netesybos ir procesinės palūkanos, jei Kredito davėjas iš kitų aplinkybių negali nustatyti už kurį kreditą yra mokama.

3.7. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais.

3.8. Kredito davėjo sutikimu, Kredito gavėjas gali užtikrinti Kredito, administravimo mokesčio, palūkanų ir kitų pagal šią sutartį mokėtinų sumų iki 3.000 EUR grąžinimą išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį paprasta rašytine forma. Šalys patvirtina, jog išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

3.9. Bendra Kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotu administravimo mokesčiu, palūkanomis ir/ar netesybomis) suma.

3.10. Kredito davėjas turi teisę pateikti Kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos Kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį.

3.11. Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

3.12. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į Kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojama kitu, Kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują Kreditą, permokėtos sumos Kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu, arba Kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į Kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą pateikiamas trumpąja tekstine žinute (SMS) ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba skambinant į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį.

3.13. Iki Kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 3.15. punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma Kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Kredito davėjas turi teisę reikalauti iš Kredito gavėjo 0,03 € per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš Kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

3.14. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, Kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

4. Palūkanų normos ir administravimo mokesčio apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

4.1. Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas bei administravimo mokestį, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose,

4.2. Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuojami nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito gavėjo pageidaujamą gauti Kredito sumą ir Kredito terminą.

4.3. Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuoti ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomi darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą, administravimo mokestį ir palūkanas Kredito mokėjimo grafike nurodytu laiku ir tvarka.

5. Bendros normos, sumos ir kainos apskaičiavimo sąlygos ir tvarka

5.1. Bendra Kredito kainos metinė norma (toliau – Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

5.2. Bendra Kredito gavėjo mokama suma (toliau – Bendra suma) yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo Kredito kainą su Kredito suma, nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.

5.3. Bendra vartojimo Kredito kaina (toliau – Bendra kaina) yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotam administravimo mokesčiui ir palūkanoms. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Paraišką suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito davėjo iki tol Kredito gavėjui suteiktais Kreditais ar ateityje suteikiamais Kreditais bei jų grąžinimo laikotarpio pratęsimais, jei tokių būtų.

5.4. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą.

5.6. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito sumą ir Kredito terminą. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą, administravimo mokestį ir palūkanas Kredito mokėjimo grafike nurodytu laiku ir tvarka.

6. Sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka

6.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal šią Sutartį išmokėjimo Kredito gavėjui dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, Kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) elektroniniu paštu pranešti apie tai Kredito davėjui ir (ii) grąžinti Kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

6.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną. Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu arba siunčiamas registruotu laišku.

6.3. Kredito gavėjas taip pat turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

6.4. Pasinaudojęs atsisakymo teise, Kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti Kredito davėjui visą Kreditą, o taip pat sumokėti administravimo mokestį ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo Kreditas, iki vartojimo Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokestis apskaičiuojami pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas.

6.5. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Kredito sumą, administravimo mokestį, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties ir LR teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose LR teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el.pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

6.6. Iki kol bus grąžintas visas Kreditas, administravimo mokestis ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo Kredito ir/ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės mokėti Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 4, 5 ir 7 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7. Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka

7.1. Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi

7.2. Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos grąžinti Kredito sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles.

7.3. Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito, administravimo mokesčio ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos, administravimo mokestis ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojama netaikant nuolaidų.

7.4. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

8.1. Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Kredito davėjo Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8.2. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą.

8.3. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti Kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti Kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito davėjas Kredito gavėjo kreipimusis nagrinėja neatlygintinai.

8.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio Kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu Kredito davėjas per šios Sutarties 8.3. p. nurodytą terminą Kredito gavėjui neatsako, Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.

9. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

9.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

9.2. Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Kredito davėją dėl Kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Kredito davėjui pratęsiant su Kredito gavėju sudarytas sutartis ar Kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

9.2.1. Kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 9.4. punkte išvardintus Kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Kredito davėju nurodytais tikslais;

9.2.2. šiais tikslais Kredito davėjas perduotų turimus Kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

9.3. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Centrinė hipotekos įstaiga, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB), kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 9.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

9.4. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas; duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą; duomenys apie kredito gavėjus ir jiems suteiktus kreditus bei jų grąžinimą.

9.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 9.4. p., būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

9.6. Kredito davėjas turi teisę Kredito gavėjo asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo bei kredito gavėjo patikimumo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs Kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

9.7. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

9.7.1. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus.

9.7.2. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

9.7.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

9.8. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Kredito gavėjo ir Kredito davėjo, o taip pat Kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9.9. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 9 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 9 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

10. Konfidencialumas

10.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie Kredito gavėją, susijusi su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir galioja iki pilno Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

11.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 6 skyriuje nurodyta tvarka ir terminais.

11.3. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

11.4. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

11.5. Vartojimo kredito tarpininkų Kredito davėjas neturi.

Su vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis ir standartine informacija susipažinau
Tvirtinu, kad pateikti asmens duomenys yra mano ir nurodyti teisingai
Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarkytų bendrosiose kredito sutarties sąlygose nurodytus mano asmens duomenis  sutinku nesutinku
REGISTRACIJOS TVIRTINIMAS PER EL. BANKININKYSTĘ
REGISTRACIJOS TVIRTINIMAS M. PARAŠU